Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2011 

Regulamin Organizacyjny

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Nakle n. Notecią

 

Rozdział 1 

Przepisy Ogólne

§ 1.

1.      Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią zwany dalej regulaminem , określa organizację wewnętrzną i zasady organizacji pracy oraz zadania komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle n. Notecią , zwanej dalej powiatową stacją.

2.      Komórką organizacyjną powiatowej stacji jest oddział  i samodzielne stanowisko pracy.

3.      Schemat organizacyjny powiatowej stacji stanowi Załącznik Nr 1 do regulaminu.

Rozdział 2

Sposób kierowania  oraz organizacja wewnętrzna powiatowej stacji

§ 2.

1.      Działalnością powiatowej stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, będący Dyrektorem powiatowej stacji ,zwany dalej Dyrektorem.

2.      W czasie nieobecności Dyrektora, działalnością stacji kieruje upoważniony pisemnie pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle n. Not. w zakresie udzielonego upoważnienia.

3.      Dyrektor jest odpowiedzialny za funkcjonowanie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

§ 3.

1.   Powiatową stację tworzą następujące oddziały i samodzielne stanowiska pracy:

1)      Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego oraz Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w skład którego wchodzą:

a.    Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

b.    Sekcja Higieny  Żywności ,Żywienia i Przedmiotów Użytku

c.    Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

d.    Stanowisko ds. Prewencji Chorób Zawodowych

e.    Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

f.     Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

g.    Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

2)      Oddział Laboratoryjny Badania Środowiska Komunalnego 

3)      Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

4)      Samodzielne Stanowisko Pracy- Główny Księgowy

5)      Samodzielne Stanowisko Pracy -  Radca  Prawny.

2.   Pracą oddziału kieruje jego kierownik wyznaczony przez Dyrektora.

3.  Pracą sekcji w oddziale kieruje kierownik sekcji lub inna osoba wyznaczona  przez Dyrektora.         

4.   Kierownicy komórek oraz pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi .

5.   W czasie nieobecności kierownika lub pracownika odpowiedzialnego za kierowanie oddziałem lub sekcją  , pracą  kieruje pracownik  wyznaczony przez Dyrektora.

6.   Dyrektor może powoływać do realizacji zadań bieżących i problemowych zespoły realizacyjne , składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych i wyznaczyć koordynatora ich pracy.

7.   W powiatowej stacji funkcjonuje system zarządzania jakością, którym objęte  komórki organizacyjne wyznaczone przez Dyrektora .

8.   W systemie jakości, funkcję specjalisty ds. jakości , kierowników ds. jakości i kierowników  technicznych  pełnią pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.

9.     Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Nakle n. Not. może prowadzić nie  wyodrębnioną  organizacyjnie działalność , wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie , polegającą między innymi na świadczeniu usług.

§ 4.

1.     Zakres obowiązków i czynności  kierowników  komórek organizacyjnych oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy ustala Dyrektor.

2.     Zakres obowiązków i czynności pozostałych pracowników określają ich bezpośredni przełożeni.

3.    Główny Księgowy nadzoruje działalność ekonomiczną i finansową powiatowej stacji , sprawując jednocześnie merytoryczny nadzór nad zatrudnioną księgową/ kasjerem.

4.     Prawa i obowiązki Głównego Księgowego i Radcy Prawnego określają  odrębne przepisy.

 

§ 5.

1.      Komórki organizacyjne , wchodzące w skład powiatowej stacji używają do znakowania akt niżej wymienionych symboli:

a.       Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego oraz Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia                                                                        N

b.      Oddział Laboratoryjny Badania Środowiska Komunalnego                  LHK

c.       Oddział Ekonomiczny i Administracyjny                                          EA

d.      Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy                          GK

e.        Samodzielne Stanowisko Pracy -  Radca Prawny                              RP

 2.  Po symbolu wymienionym w ust. 1 pkt. a  dodaje się dodatkowy symbol, określający  rodzaj sprawy z zakresu działalności merytorycznej komórki organizacyjnej:

       a.   Zapobiegawczy  Nadzór Sanitarny                                                          NZ

       b.   Prewencja Chorób Zawodowych                                                           HP

 c.  Nadzór  nad Żywnością , Żywieniem i Przedmiotami Użytku                       

       d.  Nadzór nad  Obiektami Komunalnymi                                                      HK

       e.   Nadzór Przeciwepidemiczny                                                                  EP

       f.    Higiena Dzieci i Młodzieży                                                                    HD

       g.   Oświata Zdrowia i Promocja Zdrowia                                                    OZ

  3.  Symbol wymieniony w ust. 1 pkt. a oddziela się od symboli wymienionych w  ust. 2  znakiem kropki.

  4.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny- Dyrektor używa symbolu „PPIS”.

  5.   Powiatowa stacja dla jednolitego oznakowania akt używa symbolu „PSSE”.

  6.   Do znakowania akt w systemie jakości używa się symbolu   J

Rozdział 3 

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i osób na samodzielnych stanowiskach

§ 6.

            Do wspólnych  zadań komórek organizacyjnych należy w szczególności:

1.      Wykonywanie zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2.      Sporządzanie planów pracy i sprawozdań z ich wykonania.

3.      Gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen, analiz, opinii i innych dokumentów w  zakresie działania komórki organizacyjnej, a w szczególności opracowywanie postanowień i decyzji , wynikających z prowadzonego przez nie postępowania administracyjnego oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji.

4.      Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków.

5.      Prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych , związanych z działalnością komórki organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa.

6.      Realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

7.      Współdziałanie w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowanie, udostępnianie materiałów i danych oraz prowadzenie wspólnych prac nad określonymi zadaniami.

8.      Prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udział pracowników komórek w szkoleniach zewnętrznych.

9.      Współpraca z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not.

10.  Doskonalenie systemu zarządzania jakością.

11.  Prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną. 

12.  Prowadzenie ewidencji wszystkich obiektów i urządzeń podległych nadzorowi w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

13.  Rozwiązywanie zagadnień problemowych przez poszczególne komórki organizacyjne w nadzorowanych placówkach oraz wynikających z potrzeb podległego terenu.

14.  Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustalonych przez WSSE.

15.  Ścisła współpraca między pionami merytorycznymi i  komórkami organizacyjnymi powiatowej stacji w zakresie stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej.

16.  Współpraca z organami administracji samorządowej, terenowymi organami administracji rządowej, instytucjami , organizacjami i inspekcjami oraz środkami masowego przekazu , mająca na celu podnoszenie stanu sanitarnego nadzorowanego terenu.

17.  Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej  w zakresie tworzenia i obiegu dokumentacji.

18.  Wdrażanie postępu naukowego , dotyczącego metod i jakości pracy.

19.  Rozpatrywanie odwołań od decyzji i postanowień wydanych w I instancji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

20.  Przestrzeganie warunków bhp, ochrony p /pożarowej oraz ochrony informacji niejawnych.

 

 

§ 7.

Szczegółowy zakres działania i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych:

1.      Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego oraz Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych warunkami środowiska,  w szczególności : 

1)     Działalność przeciwepidemiczna:

a. Systematyczna ocena sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych na nadzorowanym terenie, w szczególności:            

- zbieranie informacji, monitoring,  przeprowadzanie analiz zachorowań na choroby zakaźne oraz  wyciąganie z tego odpowiednich wniosków,

            -  opracowanie analiz i ocen epidemiologicznych, współpraca z placówkamilecznictwa w zakresie profilaktyki zakażeń,

            -  powiadamianie WSSE o masowych zachorowaniach na choroby zakaźne oraz o przypadkach  chorób zakaźnych rzadko występujących i 

                stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

 b. Zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych , między innymi poprzez:

            -   prowadzenie nadzoru nad nosicielami w miejscu ich zamieszkania,

            -   występowanie z wnioskami o przeprowadzenie dezynfekcji i instruowanie o sposobach  właściwego prowadzenia dezynfekcji,

            -   sprawowanie bieżącego nadzoru nad przebiegiem szczepień ochronnych i prawidłowym  ich dokumentowaniem,

-   zaopatrywanie placówek prowadzących szczepienia ochronne w preparatyszczepionkowe ,

-   prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych,              

-   prowadzenie ewidencji i kierowanie postępowaniem administracyjnym w stosunku do osób uchylających się od szczepień,   

-   zgłaszanie i analiza przypadków powikłań i  niepożądanych odczynów poszczepiennych,  

-   prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu szczepionek dla placówek służby zdrowia, 

            -   kontrola pod względem bezpieczeństwa epidemiologicznego, prawidłowości

                techniki zabiegów medycznych i laboratoryjnych,

            -   kontrola prawidłowości zabiegów ddd i sterylizacji w placówkach zdrowia,w tym :

·        sprawowanie nadzoru nad aparaturą sterylizacyjną i jakością procesów wyjaławiania,

·        kontrola zabiegów dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych w placówkach lecznictwa.  

c. Opracowywanie i analiza ognisk epidemicznych,  w szczególności:

           - przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych w przypadkach podejrzeńlub zachorowań na choroby zakaźne, wnioskowanie o        

             przeprowadzeniedezynfekcji inadzór nad jej wykonaniem,

                       - przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych w przypadku ognisk zatruć pokarmowych.

          d. Koordynacja działań przeciwepidemicznych na szczeblu powiatowej stacji.

     e.  Prowadzenie statystyki medycznej:

            -   rejestracja, opracowywanie i analiza danych statystycznych dotyczących chorób zakaźnych i pasożytniczych oraz biologicznych czynników  

                  chorobotwórczych,

                  -    sporządzanie wykresów i tablic statystycznych  chorób zakaźnych,

                  -    prowadzenie kartoteki dla nosicieli i ozdrowieńców WZW i sporządzanie informacji  dla stacji krwiodawstwa.    

          f.  Szerzenie oświaty zdrowotnej, mającej na celu zapobieganie chorobom zakaźnym.

   2)   Sekcja nadzoru nad obiektami komunalnymi:

a.      Sprawowanie bieżącego nadzoru nad :

                   -           obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej,

                        -           trasami i miejscowościami turystyczno-wypoczynkowymi oraz terenami rekreacyjnymi,

                        -           warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej,

                        -           obiektami służby zdrowia,

                        -           obiektami, zakładami lub urządzeniami, stanowiącymi źródła skażenia środowiska niebezpiecznymi lub uciążliwymi z punktu widzenia                                       zdrowia ludności oraz nad ich wpływem na zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza atmosferycznego,

                        -           jakością wody z urządzeń służących do zaopatrywania ludności w wodę do spożycia,

                        -           zabezpieczeniem sanitarnym i jakością wód powierzchniowych, przeznaczonych do urządzania kąpielisk dla celów rekreacyjnych.

b.     Opracowywanie ocen i analiz środowiskowych ,warunkujących zdrowie ludności oraz dokonywanie ocen stanu sanitarno-higienicznego nadzorowanych obiektów.

         c.      Pobieranie prób wody do badań laboratoryjnych.

         d.   Współpraca z WSSE w zakresie organizacji badań, poboru prób oraz wykonywanie analiz  powietrza atmosferycznego.

3)      Sekcja higieny  żywności , żywienia i przedmiotów  użytku :

a.  Opiniowanie pod względem sanitarnym nowo uruchamianych zakładów żywnościowo-żywieniowych.

b.   Sprawowanie nadzoru nad żywnością , żywieniem i przedmiotami użytku.

c.     Pobieranie prób artykułów żywności i przedmiotów użytku oraz posiłków do badań laboratoryjnych.

d.    Prowadzenie działalności na rzecz promocji zdrowia, poprzez propagowanie zasad racjonalnego żywienia.

e.     Opracowywanie zbiorczych  analiz w zakresie higieny produkcji i obrotu żywnością.

f.     Jakościowa i ilościowa ocena teoretyczna jadłospisów i raportów magazynowych w żywieniu zbiorowym w aspekcie zasad racjonalnego żywienia.

g.     Wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych między Państwową Inspekcją Sanitarną i Inspekcją Weterynaryjną.

h.     Realizacja działań nałożonych przez system RASFF i RAPEX z uwzględnieniem oceny ryzyka dla zdrowia.

4)   Stanowisko  ds. prewencji chorób zawodowych:

a.      Sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w  zakładach pracy,  celem zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych.

b.     Ocena narażenia zawodowego na substancje rakotwórcze w świetle obowiązujących przepisów,  dotyczących czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzór nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

c.      Opracowywanie ocen stanu sanitarnego zakładów pracy oraz zadań problemowych , dotyczących środowiska pracy.

d.     Nadzór nad realizacją przez pracodawców badań profilaktycznych pracowników zakładów pracy.

e.      Prowadzenie postępowań administracyjnych  w sprawach stwierdzenia chorób zawodowych.

f.       Prowadzenie nadzoru nad prawidłową gospodarką substancjami i preparatami chemicznymi w zakładach pracy.

g.     Współudział w akcjach ratowniczych w sytuacjach awaryjnych, połączonych ze skażeniem środowiska w zakresie dotyczącym stopnia i rodzaju zagrożenia zdrowotnego.

 h.     Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia w zakładach pracy.

 

   5)    Stanowisko ds. higieny dzieci i młodzieży:

            Sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska w  zakładach  nauczania i wychowania   oraz w  placówkach wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży:

a.       Przeprowadzanie kontroli sanitarnych w placówkach nauczania i wychowania.

b.     Przeprowadzanie  pomiarów oświetlenia i mikroklimatu w pomieszczeniach do nauki, ocena higieniczna mebli szkolnych i przedszkolnych oraz higieny procesów nauczania.

c.       Kwalifikacja pod względem higieniczno - sanitarnym obiektów wypoczynku letniego  i zimowego dla  dzieci i młodzieży, nadzór nad przygotowaniem  i funkcjonowaniem tych obiektów.

d.      Kontrola przestrzegania wymagań higieny procesów nauczania.

e.       Sporządzanie ocen, analiz i informacji o warunkach zdrowotnych w placówkach oświatowo- wychowawczych  oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

    6)       Stanowisko ds. zapobiegawczego  nadzoru sanitarnego:

             Sprawowanie  zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w następującym zakresie:

a.       Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

b.      Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, inwestycji lub zmianie sposobu użytkowania obiektów, wydawanych przez właściwe organy samorządowe.

c.       Kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w projektach budowlanych, budowy i przebudowy obiektów budowlanych.

d.      Wydawanie opinii sanitarnych o obiektach budowlanych przekazywanych do eksploatacji.

e.       Kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w obiektach będących w trakcie budowy i oddawanych do użytkowania.

f.        Wydawanie opinii , dotyczących przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko .

g.       Wyrażanie opinii zmierzających do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

h.       Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków żeglugi śródlądowej.

    7)      Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

             Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru   

             nad działalnością  na rzecz oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia .

a.       Inicjowanie i wytyczanie kierunków działań, zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

b.       Ocena działalności w zakresie oświaty zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i     

            inne placówki  oświatowo – wychowawcze,  zakłady służby zdrowia oraz    

            udzielanie im  pomocy w prowadzeniu tej działalności.

c.        Prowadzenie szkoleń z zakresu metodyki oświaty zdrowotnej.

d.      Udzielanie porad i informacji w zakresie oświaty zdrowotnej w placówkach nadzorowanych oraz nauczycielom i wychowawcom.

e.       Opracowywanie i gromadzenie wzorcowych materiałów w zakresie oświatyzdrowotnej i promocji zdrowia.

2.   Do zadań  Oddziału  Laboratoryjnego Badania Środowiska Komunalnego należy:

          Wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych oraz pomiarów środowiskowych, w tym:

-           wykonywanie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody  do spożycia i wody w kąpieliskach  w zakresie ustalonym w obowiązujących przepisach prawa  zgodnie z aktualnymi metodami badawczymi,

-           przeprowadzanie  badań chemicznych czystości powietrza atmosferycznego w zakresie oznaczania tlenku azotu i tlenku siarki oraz współpraca z WSSE i WIOŚ w zakresie oznaczeń innych parametrów zanieczyszczeń powietrza.

 3.     Do zadań Samodzielnego  Stanowiska Pracy -Główny Księgowy należy:

a.      Opracowywanie planów finansowych w zakresie dochodów, wydatków, zatrudnienia, inwestycji, wniosków w sprawie zmiany tych planów oraz ich realizacji w sferze budżetu i gospodarki budżetowej .                

b.     Racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wykonanie zadań

      wynikających z planów i działalności statutowej .

c.      Dokonywanie okresowych  analiz ekonomicznych i tematycznych , ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów wg miejsc ich powstawania oraz przedstawianie wniosków, wynikających z tych analiz Dyrektorowi powiatowej stacji.

d.     Koordynacja problematyki finansowo - ekonomicznej komórek organizacyjnychpowiatowej stacji .

e.     Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

f.     Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej określonej przez Ministra Finansów  oraz Główny Urząd Statystyczny.

g.     Obliczanie wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych – rozliczanienależnych podatków , zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawieprawidłowo prowadzonych ewidencji analitycznych .  

h.     Regulowanie podatków oraz innych opłat.

i.       Rozliczanie kosztów delegacji służbowych.

j.       Ewidencja i egzekwowanie dochodów budżetowych.

k.     Rozliczanie funduszy celowych.

l.       Ekonomiczny i finansowy nadzór nad przestrzeganiem  prawa zamówieńpublicznych .

m.    Nadzór nad prowadzeniem kasy , sporządzaniem raportów kasowych oraz innymiewidencjami , związanymi z kasą powiatowej stacji.

4.      Do zadań Oddziału  Ekonomicznego i Administracyjnego należy:

a.      Wykonywanie czynności kancelaryjnych:

                  - przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, przesyłek i przekazów pocztowych,

                  - prowadzenie ewidencji  wpływu i wysyłki korespondencji, przesyłek i przekazów.

b.      Prowadzenie sekretariatu i obsługa centrali telefonicznej.

c.      Prowadzenie archiwum zakładowego powiatowej stacji.

d.     Zaopatrywanie w media , materiały i usługi niezbędne do prawidłowegofunkcjonowania powiatowej stacji  w oparciu o procedury zamówień

       publicznych.

e.     Prowadzenie książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej instalacji i urządzeń budynku powiatowej stacji.

f.      Zabezpieczenie ochrony mienia powiatowej stacji.

g.      Utrzymywanie właściwego stanu sanitarnego i porządkowego na terenie powiatowejstacji.

h.       Prowadzenie spraw pracowniczych.

i.        Prowadzenie czynności związanych z inwentaryzacją.

j.        Nadzór nad realizacją  transportu dla potrzeb powiatowej stacji.

k.      Prowadzenie spraw , związanych z nadzorem nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym oraz kserokopiarkami.

l.       Prowadzenie ewidencji i rozliczanie mandatów karnych .

m.    Prowadzenie spraw bhp i przeciwpożarowych.

n.      Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.

o.       Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem pracowników.

p.      Sporządzanie sprawozdań określonych przez Ministra Zdrowia, Główny UrządStatystyczny oraz WSSE.

r.    Prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z aktualnych przepisów prawa oraz wewnętrznych zarządzeń.

s.    Prowadzenie spraw w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz realizacja zadań związanych z obroną cywilną.

t.    Realizacja zadań wynikających z wdrożenia procedur kontroli zarządczej.

5.      Do zadań na Samodzielnym Stanowisku Pracy – Radca Prawny należy:

a.       Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.

b.      Informowanie inspektora sanitarnego i kierowników komórek organizacyjnych powiatowej stacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności powiatowej stacji sanitarnej oraz wyjaśnianie przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie.

c.       Informowanie inspektora sanitarnego o uchybieniach w działalności powiatowej stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.

d.      Nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.

e.       Nadzór prawny nad egzekucją należności powiatowej stacji.

f.        Opiniowanie decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym.

g.       Przygotowywanie i składanie wniosków o ukaranie do sądu.

h.       Przygotowywanie spraw związanych z  wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym  według odrębnych przepisów.

i.         Opiniowanie : umów z zakresu prawa cywilnego, zawierania i  rozwiązywania umów o pracę oraz umarzania wierzytelności.

j.        Występowanie w charakterze pełnomocnika powiatowej stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.

k.      Kompletowanie zbioru przepisów prawa krajowego i UE.

l.       Opracowywanie ocen i analiz w sprawach bieżących w zakresie zadań radcy prawnego powiatowej stacji.

 

§ 8.

Szczegółowy zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy stanowi

            Załącznik Nr 2 do regulaminu.

 

§ 9.

1.     Dyrektor przyjmuje, ustala wynagrodzenie, awansuje i zwalnia pracowników powiatowej stacji.

2.     W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu z organizacją związkową lub w razie braku związków zawodowych z przedstawicielami załogi  wyłonionymi przez ogół pracowników stacji.

3.    Dyrektor wyraża zgodę na udział pracowników powiatowej stacji w szkoleniach.

 

                                                                                   Dyrektor Powiatowej Stacji

                                                                                 Sanitarno-Epidemiologicznej        

                                                                                        w Nakle n. Notecią

                                                                                    Marzenna Wojciechowska

 

 

 

 

                                         Załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego PSSE w Nakle n/Not z dnia 25.12..2011r.