Statut Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Nakle nad Notecią

 

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nakle n. Notecią, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji  posiada Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

§ 3.1 Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Nakło n. Notecią.

      2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat nakielski.

      3. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to „PSSE w Nakle nad Notecią”.

§ 4. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

§ 5.1 Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle n. Notecią, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” – jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.

  1. Powiatowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje   na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

§ 6.1 Powiatowa Stacja zapewnia obsługę Powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:

1)      ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych

2)      zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3)      kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

  1. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1)      nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2)      prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i  wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do stwierdzenia ;

3)      prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4)      sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5)      nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6)      nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością i kosmetyków;

7)      prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8)      wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych;

9)      opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

10)  działalność przeciwepidemiczną;

11)   opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno – sanitarnego

12)  Wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

13)  przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

14)  przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

15)  inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

16)  sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”;

17)  prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

§ 7. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług.

§ 8.1 Powiatowa stacja działa w oparciu o:

1)      przedsiębiorstwo prowadzone pod nazwą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w którego skład wchodzą komórki działalności leczniczej:

a)      Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego oraz Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

b)      Oddział Laboratoryjny Badania Środowiska Komunalnego,

2)  komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej

a)      Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,

b)      Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

c)      Samodzielne Stanowisko Pracy – Radca Prawny.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.