USTAWA 
z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (1) 
(tekst pierwotny: Dz. U. 1985 r. Nr 12 poz. 49)
(tekst jednolity: Dz. U. 1998 r, Nr 90 poz. 575)
(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 122 poz. 851)
(tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 212 poz. 1263)

Rozdział 1 

Zadania i zakres działania Państwowej  Inspekcji Sanitarnej (2) 

Art. 1. (3)Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:   
1) higieny środowiska,   
2) higieny pracy w zakładach pracy,   
3) higieny radiacyjnej,   
4) higieny procesów nauczania i wychowania,   
5) higieny wypoczynku i rekreacji,   
6) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,   
7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne  
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.  
Art. 2. (4)Wykonywanie zadań określonych w art. 1 polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.   
Art. 3. (5)Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:   
1) (6)opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;  
1a) (7)uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;  
2) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:   
a) budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych,   
b) nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie;  
3) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej;  
4) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.  
Art. 4. 1. (8)Do zakresu działania Państwowej  Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:   
1) (9)higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;  
2) (10)utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego;  
3) warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;  
3a) (11)nadzoru nad jakością zdrowotną żywności;  
4) (12)warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;  
5) warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;  
6) higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;  
7) higieny procesów nauczania;  
8) (13)przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych;  
8a) (14) 
8b) (15) 
9) (16)przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.(17)), rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi;  
10) (18)wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym.  
2. (19)Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy również kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.  
Art. 5. (20)Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób, o których mowa w art. 2, należy:   
1) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;  
2) (21)opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji podmiotom leczniczym w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz kontrola realizacji tych programów i planów;  
3) (22)ustalanie zakresu i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;  
4) wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie - w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych;  
4a) (23)wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia;  
5) planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic państwa;  
6) nadzór sanitarny nad ruchem pasażerskim i towarowym w morskich i lotniczych portach oraz przystaniach;  
7) udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych lekarzom okrętowym i personelowi pomocniczo-lekarskiemu, zatrudnionemu na statkach morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych;  
8) kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach.   
Art. 6. (24)Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:   
1) inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;  
2) pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia;  
3) udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;  
4) (25)ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, podmioty lecznicze oraz inne podmioty, instytucje i organizacje, a także udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności.  
Art. 6a. (26)1. (27)Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy również wydawane opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.  
2. Opinie, o których mowa w ust. 1, są wydawane na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową.  

Rozdział 2 

Organizacja Państwowej  Inspekcji Sanitarnej (28) 

Art. 7. 1. (29)Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.  
2. (30)Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej.  
3. (31)Główny Inspektor Sanitarny zadania wykonuje przy pomocy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.   
4. (32)Organizację Głównego Inspektoratu Sanitarnego określa statut nadany w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia.  
Art. 8. (33)1. Główny Inspektor Sanitarny jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.  
2. (34)Głównego Inspektora Sanitarnego powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia.  
3. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Sanitarnego.  
4. (35)Zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego w liczbie 2 powołuje, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, odwołuje jego zastępców.  
5. Nadzór nad Głównym Inspektorem Sanitarnym sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.  
6. (36)Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego może zajmować osoba, która:  
1) jest lekarzem i uzyskała, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, specjalizację w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej;  
2) jest obywatelem polskim;  
3) korzysta z pełni praw publicznych;  
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;  
5) posiada kompetencje kierownicze;  
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;  
7) posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  
7. (37)Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, mając na względzie jej zadania.  
8. (38)Informację o naborze na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:  
1) nazwę i adres urzędu;  
2) określenie stanowiska;  
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;  
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;  
5) wskazanie wymaganych dokumentów;  
6) termin i miejsce składania dokumentów;  
7) informację o metodach i technikach naboru.  
9. (39)Termin, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  
10. (40)Nabór na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, w szczególności wiedzę z dziedziny medycyny lub ochrony zdrowia mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz kompetencje kierownicze.  
11. (41)Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 10, może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.  
12. (42)Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 11, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.  
13. (43)W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.  
14. (44)Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:  
1) nazwę i adres urzędu;  
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;  
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;  
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;  
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;  
6) skład zespołu.  
15. (45)Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:  
1) nazwę i adres urzędu;  
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;  
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.  
16. (46)Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.  
17. (47)Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 4, powołuje Główny Inspektor Sanitarny.  
18. (48)Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio ust. 6-16, z tym że co najmniej jeden z zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego powinien być lekarzem, który uzyskał, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, specjalizację w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub posiada wyższe wykształcenie i uzyskał specjalizację w dziedzinie medycyny lub ochrony zdrowia mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  
Art. 8a. (49)1. Główny Inspektor Sanitarny:  
1) ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów;  
2) zarządza systemem wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  
2. (50)Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:  
1) (51) 
2) wykaz systemów wymiany informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz zasady zarządzania przez Głównego Inspektora Sanitarnego wymianą tych informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej  
- mając na celu zapewnienie sprawnego zarządzania wymianą tych informacji oraz jednolitej oceny ryzyka sanitarnego.  
3. Główny Inspektor Sanitarny może w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego wydawać organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądać od nich informacji w tym zakresie. O wydaniu takiego polecenia Główny Inspektor Sanitarny zawiadamia właściwego wojewodę lub starostę.  
Art. 9. 1. (52)Organem doradczym i opiniodawczym Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawach objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest Rada Sanitarno-Epidemiologiczna, powoływana na okres trzech lat.  
2. (53)Rada Sanitarno-Epidemiologiczna składa się z przewodniczącego, sekretarza i 15 członków, których powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, spośród pracowników nauki i osób posiadających wybitne przygotowanie praktyczne z dziedziny sanitarno-epidemiologicznej. W pracach Rady, na zaproszenie Głównego Inspektora Sanitarnego, uczestniczą przedstawiciele centralnych organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych, organizacji pracodawców i organizacji społecznych statutowo zajmujących się problemami sanitarno-epidemiologicznymi.   
2a. (54)W ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej tworzy się, działający jako organ opiniodawczo-doradczy Głównego Inspektora Sanitarnego, Zespół do spraw Suplementów Diety, zwany dalej „Zespołem”.  
2b. (55)Do zadań Zespołu należy: 
1) (56)wsparcie merytoryczne i naukowe Głównego Inspektora Sanitarnego przy wyjaśnianiu okoliczności dotyczących produktów objętych powiadomieniem, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.(57)), poprzez opracowywanie pisemnych opinii w formie uchwał podejmowanych większością głosów członków Zespołu;  
2) przygotowanie listy składników roślinnych z uwzględnieniem ich maksymalnych dawek w suplementach diety;  
3) określanie maksymalnych dawek witamin i składników mineralnych w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety, powyżej których wykazują one działanie lecznicze;  
4) monitorowanie interakcji i działań niepożądanych suplementów diety.  
3. (58)Rada Sanitarno-Epidemiologiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego, w drodze zarządzenia, przez Głównego Inspektora Sanitarnego.  
Art. 10. (59)1. (60)Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej określone w rozdziale 1 wykonują następujące organy:   
1) Główny Inspektor Sanitarny;  
2) (61)państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie;  
3) (62)państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie;  
4) (63)państwowy graniczny inspektor sanitarny dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych.   
1a. (64)Obszar działania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego może obejmować kilka powiatów.  
1b. (65)Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, określi, w drodze rozporządzenia, terytorialny obszar działania i siedzibę państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz podległą mu stację sanitarno-epidemiologiczną, mając na względzie dostosowanie właściwości terytorialnej państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych do potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej w stosunku do realizowanych zadań.  
2. (66)Organy, wymienione w ust. 1, wykonują zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie i w przepisach odrębnych.   
3. (67) 
4. (68)Państwowy wojewódzki, państwowy powiatowy i państwowy graniczny inspektor sanitarny kierują działalnością odpowiednio wojewódzkiej, powiatowej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej.  
4a. (69)Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w stosunku do wojewódzkiej i powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej posiada wojewoda.  
4b. (70)Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w stosunku do granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej posiada Główny Inspektor Sanitarny.  
5. (71)Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych, uwzględniając w szczególności terytorialny zakres działania oraz siedziby państwowych granicznych inspektorów sanitarnych.   
6. (72) 
7. (73)Ilekroć w dalszych przepisach ustawy jest mowa o państwowym inspektorze sanitarnym bez bliższego rozróżnienia, to przepisy te odnoszą się do państwowego wojewódzkiego, państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego.  
Art. 11. (74)1. Państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje wojewoda za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego.  
2. Państwowego granicznego inspektora sanitarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje Główny Inspektor Sanitarny za zgodą wojewody właściwego ze względu na siedzibę państwowego granicznego inspektora sanitarnego.  
3. Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje starosta za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.  
4. Jeżeli obszar działania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego obejmuje dwa lub więcej powiaty, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje, za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, starosta powiatu, w którym państwowy powiatowy inspektor sanitarny ma siedzibę, po zasięgnięciu opinii pozostałych zainteresowanych starostów.  
5. Powołanie na stanowisko państwowego inspektora sanitarnego następuje na okres 5 lat.  
6. Wojewoda na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego i starosta na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego lub państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego mogą w każdym czasie odwołać, odpowiednio, państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego albo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, jeżeli przemawia za tym interes służby, a w szczególności jeżeli działalność tego państwowego inspektora sanitarnego lub podległej mu jednostki może zagrozić prawidłowemu wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a zwłaszcza naruszyć bezpieczeństwo sanitarne na terenie właściwości danej jednostki.  
Art. 12. (75)1. (76)W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, z zastrzeżeniem ust. 1a.  
1a. (77)Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest:  
1) organem właściwym w stosunku do podmiotów, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym;  
2) organem właściwym w zakresie higieny radiacyjnej.  
2. W postępowaniu administracyjnym organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego są:  
1) (78)w stosunku do państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego - państwowy wojewódzki inspektor sanitarny;  
2) (79)w stosunku do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego - Główny Inspektor Sanitarny.  
Art. 12a. (80)1. (81)Główny Inspektor Sanitarny w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego w zakresie należącym do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustala szczegółowe zasady postępowania państwowych inspektorów sanitarnych.  
2. (82)Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu w stosunku do państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.  
3. (83)Właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny oraz państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przedstawiają przynajmniej raz w roku odpowiednio radzie powiatu albo sejmikowi województwa informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu albo województwa.  
3a. (84)W związku z przedłożoną informacją, o której mowa w ust. 3, radzie powiatu i sejmikowi województwa służy prawo występowania, w drodze uchwały, z wnioskami o podjęcie działań przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego.  
3b. (85)Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w przypadkach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy, a w szczególności zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, może wystąpić do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.  
4. (86) 
5. (87) 
6. (88) 
7. (89) 
Art. 12b. (90) 
Art. 12c. (91) 
Art. 13. 1. (92)Państwowym inspektorem sanitarnym może być osoba, która:  
1) jest obywatelem polskim;  
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;  
3) (93)posiada następujące kwalifikacje:  
a) jest lekarzem i uzyskała, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, specjalizację przewidzianą w wykazie specjalizacji określonym na podstawie art. 8 ust. 7,  
b) posiada tytuł zawodowy magistra i uzyskała dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia mając na względzie zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej;  
4) (94)swoją postawą obywatelską daje rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego;  
5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.   
2. (95)Do państwowych inspektorów sanitarnych stosuje się przepisy dotyczące pracowników jednostek budżetowych będących podmiotami leczniczymi.  
3. (96)Do państwowych inspektorów sanitarnych oraz ich zastępców stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), odnoszące się do osób, o których mowa w art. 2 pkt 11 tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.  
4. (97)Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 3, przez państwowego inspektora sanitarnego lub jego zastępcę stanowi podstawę do odwołania ze stanowiska.  
5. (98)Oświadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy wymienionej w ust. 3, składają odpowiednio:  
1) państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni oraz ich zastępcy - starostom;  
2) państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni i ich zastępcy - wojewodom;  
3) państwowi graniczni inspektorzy sanitarni i ich zastępcy - Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.  
Art. 13a. (99)1. Pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 14 ust. 1, bez zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego, nie może:  
1) (100)prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.(101)), a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności;  
2) wykonywać dodatkowych zajęć zarobkowych.  
2. Prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie taką działalnością lub bycie przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności albo wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązkami pracownika lub wywoływać podejrzenia o jego stronniczość lub interesowność.  
Art. 14. 1. (102)Pracownikom Państwowej  Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne przysługuje dodatek specjalny do wynagrodzenia.  
2. (103)Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, a także jego wysokość, uwzględniając w szczególności, przy określaniu trybu przyznawania dodatku - zadania, które będą zaliczane do czynności kontrolnych.  
Art. 15. 1. (104)Państwowy inspektor sanitarny wykonuje zadania przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej.  
1a. (105) 
1b. (106) 
2. (107)Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:  
1) kwalifikacje wymagane na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej, uwzględniając kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, specjalizacje, szkolenia oraz wymagany staż pracy;  
2) wzór legitymacji służbowej pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej.  
3. (108)Stacja sanitarno-epidemiologiczna jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.  
Art. 15a. (109)1. Stacje sanitarno-epidemiologiczne określone w wykazach, o których mowa w ust. 2, wykonują badania laboratoryjne w zakresie nadzoru sanitarnego, działając w zintegrowanym systemie badań laboratoryjnych i pomiarów. Przez zintegrowany system badań laboratoryjnych i pomiarów rozumie się jednolity sposób wykonywania badań laboratoryjnych i pomiarów.  
2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykazy stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze wskazaniem obszaru, dla którego dana stacja wykonuje nieodpłatnie badania laboratoryjne i pomiary, mając na względzie zapewnienie dostępności badań laboratoryjnych i pomiarów przez stacje sanitarno-epidemiologiczne wykonujące nadzór sanitarny.  
3. Państwowy inspektor sanitarny kierujący stacją sanitarno-epidemiologiczną wykonującą badania laboratoryjne i pomiary w zintegrowanym systemie badań laboratoryjnych i pomiarów nie może odmówić wykonania badań na rzecz innej stacji sanitarno-epidemiologicznej działającej na tym samym obszarze określonym w przepisach, o których mowa w ust. 2.  
Art. 16. (110) 
Art. 17. (111) 
Art. 18. (112) 
Art. 19. (113) 
Art. 20. (114)1. W Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, podmiotach leczniczych tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, finansowana z budżetu państwa.  
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:  
1) na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez tego ministra,  
2) na terenie podmiotów leczniczych tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,  
3) w stosunku do pracowników jednostek, o których mowa w pkt 1, oraz funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu  
- uwzględniając specyfikę zadań wykonywanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i potrzebę zapewnienia sprawnego działania tej Inspekcji.  
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, uwzględniając specyfikę zadań wykonywanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i potrzebę zapewnienia sprawnego działania tej Inspekcji.  
Art. 20a. (115)1. (116)Na terenach jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w rejonach zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych oraz w stosunku do wojsk obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemieszczających się przez to terytorium, zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, finansowanej z budżetu państwa.  
1a. (117)Organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej wykonują zadania przy pomocy podległych im wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej, będących podmiotami leczniczymi.  
2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz warunki i tryb wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną:   
1) na terenie jednostek organizacyjnych określonych w ust. 1 oraz w rejonach zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych;  
2) w stosunku do żołnierzy w służbie czynnej oraz pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych określonych w ust. 1;  
3) w stosunku do żołnierzy wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo przemieszczających się.  
Art. 21. (118)Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, zasady wykonywania zadań przez państwowych inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych, podległych Ministrowi Sprawiedliwości.   
Art. 22. (119) 

Rozdział 3 

Uprawnienia Państwowej  Inspekcji Sanitarnej (120) 

Art. 23. 1. (121)Państwowy inspektor sanitarny jest uprawniony do kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach.  
2. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości są wpisywane do dziennika budowy, z wyznaczeniem terminu ich usunięcia.   
Art. 24. (122) 
Art. 25. 1. (123)Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:  
1) (124)wstępu na terenie miast i wsi do:  
a) zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład,  
b) obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład,  
c) środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne,  
d) obiektów będących w trakcie budowy;  
2) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;  
3) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych;  
4) (125)pobierania próbek do badań laboratoryjnych.  
2. (126) 
Art. 26. 1. (127)Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny ma prawo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.  
2. Wstęp do mieszkań osób korzystających z immunitetów dyplomatycznych na mocy ustaw, umów bądź zwyczajów międzynarodowych jest dozwolony jedynie w porozumieniu z właściwym przedstawicielem dyplomatycznym.   
Art. 27. 1. (128)W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy  inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.  
2. (129)Jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.   
3. (130)Z powodów i w trybie określonych w ust. 2, państwowy  inspektor sanitarny nakazuje likwidację hodowli lub chowu zwierząt.   
4. (131) 
Art. 27a. (132)1. W razie stwierdzenia niezgodności detergentu z przepisami rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, wstrzymać obrót do czasu usunięcia niezgodności. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.  
2. Jeżeli niezgodność, o której mowa w ust. 1, nie może być usunięta państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, wycofanie detergentu z obrotu i stosowania.  
3. Z wnioskiem o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, może wystąpić także wojewódzki inspektor ochrony środowiska.  
Art. 27b. (133)1. (134)W przypadku stwierdzenia, że do obrotu zostały wprowadzone substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby wbrew ograniczeniom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach lub przepisach załącznika XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 albo wbrew warunkom określonym w tych przepisach, właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, wstrzymanie produkcji lub wprowadzania do obrotu tej substancji, mieszaniny lub wyrobu albo, o ile to konieczne, wycofanie tej substancji, mieszaniny lub wyrobu z rynku i niezwłocznie powiadamia Inspektora do spraw Substancji Chemicznych.  
2. (135)W przypadku stwierdzenia, że jest produkowana lub została wprowadzona do obrotu substancja chemiczna w jej postaci własnej, jako składnik mieszaniny lub w wyrobie bez jej zarejestrowania, jeżeli jest to wymagane, zgodnie z odpowiednimi przepisami tytułu II i III rozporządzenia nr 1907/2006 oraz wbrew terminom określonym w art. 21 tego rozporządzenia, właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, wstrzymanie produkcji lub wprowadzania do obrotu tej substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu albo, o ile to konieczne, wycofanie tej substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu z rynku i niezwłocznie powiadamia Inspektora do spraw Substancji Chemicznych.  
3. Przepisy ust. 2 stosuje się także w przypadku nieprzedłożenia Europejskiej Agencji Chemikaliów informacji na temat zmian rocznej lub całkowitej ilości produkcji lub importu, skutkujących zmianą zakresu wielkości obrotu, o których mowa w art. 22 ust. 1 lit. c oraz w art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 1907/2006.  
4. (136)Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki, tryb i sposób wycofania substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu, o których mowa w ust. 1-3, z obrotu oraz warunki i sposób ich przechowywania, mając na względzie zapewnienie właściwego poziomu ochrony zdrowia i środowiska.  
5. (137)W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zachodzą okoliczności określone w ust. 1 i 2, właściwy państwowy inspektor sanitarny pobiera próbki substancji chemicznych, ich mieszanin oraz wyrobów.  
6. (138)Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:  
1) tryb pobierania i badania próbek substancji chemicznych, ich mieszanin oraz wyrobów,  
2) wzór protokołu pobrania próbki,  
3) sposób zabezpieczenia próbek,  
4) wzór sprawozdania z badań,  
5) sposób postępowania z pozostałościami po tych próbkach  
- mając na względzie zapewnienie wysokiej jakości badań i bezpieczeństwo osób prowadzących badania.  
Art. 27c. (139)1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny wstrzymuje, w drodze decyzji, jego wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu lub nakazuje wycofanie produktu z obrotu na czas niezbędny do przeprowadzenia oceny i badań jego bezpieczeństwa, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy.  
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do produktów, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu jest regulowane w przepisach odrębnych, z wyłączeniem przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów.  
3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy państwowy inspektor sanitarny:  
1) zatrzymuje produkt;  
2) nakazuje zaprzestania prowadzenia działalności w pomieszczeniach lub obiektach służących wytwarzaniu lub wprowadzaniu produktu do obrotu na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia, nie dłuższy niż 3 miesiące.  
4. Koszty niezbędne do przeprowadzenia oceny i badań, o których mowa w ust. 1, ponosi strona postępowania.  
5. W przypadku stwierdzenia, że produkt nie stwarza zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, koszty poniesione na podstawie ust. 4 są zwracane stronie postępowania.  
6. W przypadku stwierdzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny zakazuje, w drodze decyzji, wytwarzania produktu lub wprowadzania produktu do obrotu, a także nakazuje wycofanie produktu z obrotu oraz jego zniszczenie na koszt strony postępowania.  
7. Egzekucja należności pieniężnych, o których mowa w ust. 4, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  
Art. 28. 1. (140)Państwowemu inspektorowi sanitarnemu przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, wprowadzeniu nowych technologii lub zmian w technologii, dopuszczeniu do obrotu materiałów stosowanych w budownictwie lub innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi - jeżeli w toku wykonywanych czynności stwierdzi, że z powodu nieuwzględnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w obowiązujących przepisach mogłoby nastąpić zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.  
2. (141)Zgłoszenie sprzeciwu wstrzymuje dalsze działania w sprawach, o których mowa w ust. 1, do czasu wydania decyzji przez państwowego inspektora sanitarnego wyższego stopnia.   
Art. 29. (142)W przypadkach wymienionych w art. 27-28 państwowi inspektorzy sanitarni są uprawnieni do zabezpieczenia pomieszczeń, środków transportu, maszyn i innych urządzeń, środków spożywczych, przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków, detergentów, substancji chemicznych, ich mieszanin oraz wyrobów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, a także innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi. Do postępowania zabezpieczającego stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.(143)), jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.  
Art. 29a. (144)Uzyskane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie kontroli informacje, dokumenty i inne dane zawierające tajemnicę prawnie chronioną kontrolowanego nie mogą być przekazywane innym organom ani ujawniane, jeżeli nie jest to konieczne ze względu na ochronę życia lub zdrowia człowieka, z wyłączeniem żądania sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem.  
Art. 30. (145)1. (146)W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności kontrolowanej jednostki, mogących mieć wpływ na stan zdrowia lub życie ludzi, państwowy inspektor sanitarny, niezależnie od przysługujących mu środków, o których mowa w art. 27-28, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach kierownictwo kontrolowanej jednostki lub jednostkę albo organ powołany do sprawowania nadzoru nad tą jednostką.  
2. (147) 
3. (148)Jednostka organizacyjna lub organ, do którego skierowano zawiadomienie, jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, powiadomić o podjętych i wykonanych czynnościach właściwego państwowego  inspektora sanitarnego.   
4. (149)W razie stwierdzenia uchybień, o których mowa w ust. 1, w stosunku do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, państwowy inspektor sanitarny jest obowiązany powiadomić o stwierdzonych uchybieniach właściwy organ rejestrowy. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.  
Art. 31. 1. (150)Zalecenia pokontrolne oraz inne dane wynikające z czynności kontrolnych są wpisywane przez upoważnionych pracowników właściwego państwowego inspektora sanitarnego do książki kontroli prowadzonej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. 
2. (151) 
Art. 31a. (152)1. Główny Inspektor Sanitarny może podejmować wszelkie czynności należące do zakresu działania państwowego inspektora sanitarnego, jeżeli przemawiają za tym względy bezpieczeństwa sanitarnego. W tych przypadkach Główny Inspektor Sanitarny staje się organem pierwszej instancji. O podjęciu czynności Główny Inspektor Sanitarny zawiadamia właściwego wojewodę lub starostę.  
2. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może podejmować wszelkie czynności należące do zakresu działania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, jeżeli jest to wskazane ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy. W tych przypadkach państwowy inspektor sanitarny wyższego stopnia staje się organem pierwszej instancji. O podjęciu czynności państwowy wojewódzki inspektor sanitarny zawiadamia właściwego wojewodę lub starostę.  
Art. 32. (153) 
Art. 33. (154) 
Art. 34. (155)1. (156)Główny Inspektor Sanitarny może osobie posiadającej wymagane kwalifikacje nadać, z zastrzeżeniem ust. 2, w określonym zakresie oraz cofnąć uprawnienie rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych do uzgadniania w imieniu państwowego inspektora sanitarnego dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.   
2. (157) 
3. Główny Inspektor Sanitarny powołuje w drodze zarządzenia Komisję Kwalifikacyjną do spraw oceny kwalifikacji kandydata na rzeczoznawcę do spraw sanitarnohigienicznych oraz prowadzi listę rzeczoznawców.   
4. Za przyznanie uprawnienia rzeczoznawcy pobierana jest opłata.   
5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje rzeczoznawców, warunki, zakres i tryb przyznawania i cofania uprawnień rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych, wysokość opłat ponoszonych w związku z przyznaniem uprawnienia rzeczoznawcy, warunki i tryb działania oraz wynagradzania Komisji Kwalifikacyjnej, a także warunki i tryb uzgadniania przez rzeczoznawców dokumentacji projektowej, uwzględniając w szczególności:   
1) przy określaniu kwalifikacji - wykształcenie, praktykę zawodową oraz egzamin kwalifikacyjny;  
2) przy określeniu warunków, zakresu i trybu przyznawania i cofania uprawnień rzeczoznawcy - wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, zakres uprawnień rzeczoznawców oraz ich obowiązki.  
Art. 35. 1. (158)Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny może upoważnić odpowiednio pracowników podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznych lub pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania w jego imieniu określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji na zasadach i w trybie określonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia. Rozporządzenie w szczególności ustali zakres uprawnień oraz rodzaj czynności kontrolnych, do wykonywania których został dany pracownik upoważniony.  
2. Osoby dokonujące czynności kontrolnych podlegają przy wykonywaniu swoich zadań szczególnej ochronie prawnej, przewidzianej w odrębnych przepisach dla funkcjonariuszy publicznych.   
Art. 36. (159)1. (160)Za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej  Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania, z zastrzeżeniem ust. 2. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.   
2. (161)Za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej  Inspekcji Sanitarnej nie pobiera się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia tych wymagań.   
3. (162)Za badania laboratoryjne i inne czynności związane z wydaniem oceny o kosmetykach przywożonych z zagranicy w celu wprowadzenia do obrotu lub produkcji, wykonywane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, pobiera się od osób oraz jednostek organizacyjnych, na rzecz których są one przywożone, opłaty w wysokości określonej w ust. 1, nawet jeżeli badania związane z wydaniem oceny nie wykazały naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych.  
3a. (163)Opłaty za badania laboratoryjne i inne czynności, o których mowa w ust. 1, związane z czynnościami wykonywanymi w ramach urzędowych kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością określają przepisy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.  
3b. (164)Niezależnie od opłat, o których mowa w ust. 1-3a, stacje sanitarno-epidemiologiczne mogą pozyskiwać środki finansowe z tytułu sprzedaży usług zleconych, w szczególności w zakresie: 
1) badań laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych i innych czynności dotyczących oceny jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa zdrowotnego;  
2) prowadzenia szkoleń i egzaminów oraz wykonywania ocen zdrowotnych.  
3c. (165)Środki pochodzące z wykonywanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne usług, o których mowa w ust. 3b, stanowią dochody budżetu państwa.  
4. (166)Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne i inne czynności, o których mowa w ust. 1-3, z uwzględnieniem kosztów ich wykonania.  
5. (167) 
6. (168) 
Art. 37. (169)1. W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.  
2. (170)Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.  
Art. 37a. (171)1. Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny przejmuje zadania jednego lub kilku państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, zgodnie z art. 10 ust. 1a, zachowują ważność decyzje i postanowienia wydane przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, którego zadania są przejmowane.  
2. Postępowania wszczęte i niezakończone przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, którego zadania są przejmowane, są prowadzone dalej przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który przejął zadania tego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  

Rozdział 4(172) 

Przepisy karne  

Art. 37b. (173)Kto wbrew decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego produkuje, wprowadza do obrotu lub nie wycofuje z rynku substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.  
Art. 38. 1. Kto utrudnia lub udaremnia działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podlega karze aresztu do 30 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.  
2. (174)Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.(175)).  

Rozdział 5 

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe  

Art. 38a. (176)(pominięty)  
Art. 39. (177)(pominięty)  
Art. 40. 1. (178)Traci moc dekret z dnia 14 sierpnia 1954 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 37, poz. 160 oraz z 1975 r. Nr 16, poz. 91).  
2. (179)(pominięty)  
Art. 41. (180)Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 1985 r., z tym że przepis art. 13 ust. 1 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 września 1997 r.   

PRZYPISY 

(1) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(2) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(3) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(4) 
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
(5) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(6) 
2003-07-11   zmieniony   Dz.U.2003.80.717   art. 70    
2010-10-21   zmieniony   Dz.U.2010.130.871   art. 2    
(7) 
2010-10-21   dodany   Dz.U.2010.130.871   art. 2    
(8) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2002-10-01   oznaczony   Dz.U.2001.126.1382   art. 6    
(9) 
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
2010-03-11   zmieniony   Dz.U.2010.21.105   art. 3    
2012-05-28   zmieniony   Dz.U.2012.460   art. 2    
(10) 
2000-02-23   zmieniony   Dz.U.2000.12.136   art. 14    
(11) 
2005-10-17   dodany   Dz.U.2005.178.1480   art. 2    
(12) 
2002-05-12   zmieniony   Dz.U.2001.42.473   art. 15    
2002-11-10   zmieniony   Dz.U.2001.128.1408   art. 20    
(13) 
2002-02-15   dodany   Dz.U.2001.11.84   art. 42    
2009-02-24   zmieniony   Dz.U.2009.20.106   art. 2    
2011-04-08   zmieniony   Dz.U.2011.63.322   art. 66    
(14) 
2007-10-10   dodany   Dz.U.2007.176.1238   art. 4    
2009-02-24   skreślony   Dz.U.2009.20.106   art. 2    
(15) 
2007-10-10   dodany   Dz.U.2007.176.1238   art. 4    
2009-02-24   skreślony   Dz.U.2009.20.106   art. 2    
(16) 
2002-01-01   dodany   Dz.U.2001.125.1367   art. 2    
2005-10-04   zmieniony   Dz.U.2005.179.1485   art. 76    
2011-10-07   ujednolicony   Dz.U.2011.212.1263       
w brzmieniu zgodnym z tekstem jednolitym 
(17) 
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 105, poz. 614 i Nr 117, poz. 678. 
(18) 
2010-11-15   dodany   Dz.U.2010.81.529   art. 2    
(19) 
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2002-10-01   dodany   Dz.U.2001.126.1382   art. 6    
(20) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(21) 
1998-07-17   ujednolicony   Dz.U.1998.90.575       
w brzmieniu zgodnym z tekstem jednolitym 
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
2011-07-01   zmieniony   Dz.U.2011.112.654   art. 130    
(22) 
2011-10-07   ujednolicony   Dz.U.2011.212.1263       
w brzmieniu zgodnym z tekstem jednolitym 
(23) 
2002-01-01   dodany   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
(24) 
1992-05-01   zmieniony   Dz.U.1992.33.144   art. 1    
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(25) 
1992-05-01   zmieniony   Dz.U.1992.33.144   art. 1    
2011-07-01   zmieniony   Dz.U.2011.112.654   art. 130    
(26) 
2001-04-21   dodany   Dz.U.2001.29.320   art. 1    
(27) 
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2011-10-07   ujednolicony   Dz.U.2011.212.1263       
w brzmieniu zgodnym z tekstem jednolitym 
(28) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(29) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2000-01-01   zmieniony   Dz.U.1999.70.778   art. 3    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(30) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2000-01-01   zmieniony   Dz.U.1999.70.778   art. 3    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(31) 
2000-01-01   dodany   Dz.U.1999.70.778   art. 3    
(32) 
2000-01-01   dodany   Dz.U.1999.70.778   art. 3    
(33) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2000-01-01   zmieniony   Dz.U.1999.70.778   art. 3    
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
2005-09-01   zmieniony   Dz.U.2005.163.1362   art. 14    
2006-10-27   zmieniony   Dz.U.2006.170.1217   art. 32    
(34) 
2009-03-24   zmieniony   Dz.U.2008.227.1505   art. 137    
(35) 
2009-03-24   zmieniony   Dz.U.2008.227.1505   art. 137    
(36) 
2009-03-24   dodany   Dz.U.2008.227.1505   art. 137    
Zgodnie z art. 202 powyższej ustawy, w okresie 10 lat od dnia jej wejścia w życie, warunek posiadania kompetencji kierowniczych na stanowisku, o którym mowa w niniejszym przepisie, uważa się za spełniony przez osoby, które: 
1) uzyskały świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym, wydane na podstawie art. 7 ust. 5 lub art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. 2006 r. Nr 170 poz. 1217); 
2) w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej osiągnęły miejsce uprawniające do mianowania na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2006 r. Nr 170 poz. 1218). 
Stosownie do art. 203 powyższej ustawy, w okresie 1 roku od dnia jej wejścia w życie, przy przeprowadzaniu naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, do osób, o których mowa w art. 202 tej ustawy, nie stosuje się warunków określonych w jej art. 53 pkt 4 i 5. 
(37) 
2009-03-24   dodany   Dz.U.2008.227.1505   art. 137    
(38) 
2009-03-24   dodany   Dz.U.2008.227.1505   art. 137    
(39) 
2009-03-24   dodany   Dz.U.2008.227.1505   art. 137    
(40) 
2009-03-24   dodany   Dz.U.2008.227.1505   art. 137    
(41) 
2009-03-24   dodany   Dz.U.2008.227.1505   art. 137    
(42) 
2009-03-24   dodany   Dz.U.2008.227.1505   art. 137    
(43) 
2009-03-24   dodany   Dz.U.2008.227.1505   art. 137    
(44) 
2009-03-24   dodany   Dz.U.2008.227.1505   art. 137    
(45) 
2009-03-24   dodany   Dz.U.2008.227.1505   art. 137    
(46) 
2009-03-24   dodany   Dz.U.2008.227.1505   art. 137    
(47) 
2009-03-24   dodany   Dz.U.2008.227.1505   art. 137    
(48) 
2009-03-24   dodany   Dz.U.2008.227.1505   art. 137    
(49) 
2010-01-01   dodany   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(50) 
2012-09-03   zmieniony   Dz.U.2012.892   art. 2    
(51) 
2012-09-03   skreślony   Dz.U.2012.892   art. 2    
(52) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(53) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2000-01-01   zmieniony   Dz.U.1999.70.778   art. 3    
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
(54) 
2010-03-11   dodany   Dz.U.2010.21.105   art. 3    
(55) 
2010-03-11   dodany   Dz.U.2010.21.105   art. 3    
(56) 
2011-10-07   ujednolicony   Dz.U.2011.212.1263       
w brzmieniu zgodnym z tekstem jednolitym 
(57) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016. 
(58) 
2000-01-01   zmieniony   Dz.U.1999.70.778   art. 3    
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
(59) 
1991-01-26   zmieniony   Dz.U.1991.7.25   art. 1    
1996-10-01   zmieniony   Dz.U.1996.106.496   art. 20    
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2000-02-23   zmieniony   Dz.U.2000.12.136   art. 14    
2001-01-01   zmieniony   Dz.U.2000.12.136   lit. a pkt 2 art. 14    
2001-01-01   zmieniony   Dz.U.2000.12.136   lit. c pkt 2 art. 14    
2001-01-01   zmieniony   Dz.U.2000.12.136   lit. d pkt 2 art. 14    
2001-01-01   zmieniony   Dz.U.2000.12.136   lit. e pkt 2 art. 14    
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
Art. 1 pkt 8 w części dotyczącej państwowych granicznych inspektorów sanitarnych wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2003 r. 
(60) 
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(61) 
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2010-01-01   zmieniony   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(62) 
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2010-01-01   zmieniony   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(63) 
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(64) 
2005-10-17   dodany   Dz.U.2005.178.1480   art. 2    
(65) 
2005-10-17   dodany   Dz.U.2005.178.1480   art. 2    
(66) 
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(67) 
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2010-01-01   skreślony   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(68) 
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2011-07-01   zmieniony   Dz.U.2011.112.654   art. 130    
(69) 
2010-01-01   dodany   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
2011-07-01   zmieniony   Dz.U.2011.112.654   art. 130    
(70) 
2010-01-01   dodany   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
2011-07-01   zmieniony   Dz.U.2011.112.654   art. 130    
(71) 
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(72) 
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2010-01-01   skreślony   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(73) 
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(74) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2001-01-01   zmieniony   Dz.U.2000.12.136   pkt 3 art. 14    
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
Art. 1 pkt 8 w części dotyczącej państwowych granicznych inspektorów sanitarnych wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2003 r. 
2010-01-01   zmieniony   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(75) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
(76) 
2001-01-01   zmieniony   Dz.U.2000.12.136   pkt 4 art. 14    
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
Art. 1 pkt 10 w części dotyczącej państwowych granicznych inspektorów sanitarnych wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2003 r. 
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(77) 
2002-01-01   dodany   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
Art. 1 pkt 10 w części dotyczącej państwowych granicznych inspektorów sanitarnych wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2003 r. 
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2010-01-01   zmieniony   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(78) 
2001-01-01   zmieniony   Dz.U.2000.12.136   pkt 4 art. 14    
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(79) 
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(80) 
1999-01-01   dodany   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
(81) 
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2010-01-01   zmieniony   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(82) 
2001-01-01   zmieniony   Dz.U.2000.12.136   lit. a pkt 5 art. 14    
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
Art. 1 pkt 11 w części dotyczącej państwowych granicznych inspektorów sanitarnych wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2003 r. 
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2010-01-01   zmieniony   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(83) 
2000-02-23   zmieniony   Dz.U.2000.12.136   art. 14    
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
Art. 1 pkt 11 w części dotyczącej państwowych granicznych inspektorów sanitarnych wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2003 r. 
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2010-01-01   zmieniony   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(84) 
2010-01-01   dodany   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(85) 
2010-01-01   dodany   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(86) 
2002-01-01   skreślony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
(87) 
2002-01-01   skreślony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
(88) 
2002-01-01   skreślony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
(89) 
2002-01-01   skreślony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
(90) 
1999-01-01   dodany   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-01-01   skreślony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
(91) 
1999-01-01   dodany   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2000-02-23   skreślony   Dz.U.2000.12.136   art. 14    
(92) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(93) 
1991-01-26   ...   Dz.U.1991.7.25   art. 1    
Zgodnie z pierwotną treścią art. 41 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej art. 13 ust. 1 pkt 3 wszedł w życie dnia 2 września 1990 r. 
Art. 41 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej został zmieniony dnia 26 stycznia 1991 r. przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 1991 r. Nr 7 poz. 25). 
Zgodnie z powyższą zmianą art. 13 ust. 1 pkt 3 wchodzi w życie dnia 1 września 1995 r. 
1995-09-01   ...   Dz.U.1995.130.629   art. 1    
Art. 41 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej został zmieniony dnia 1 września 1995 r. przez art. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 1995 r. Nr 130 poz. 629). 
Zgodnie z powyższą zmianą art. 13 ust. 1 pkt 3 wchodzi w życie dnia 1 września 1997 r. 
1997-09-01   wejście w życie   Dz.U.1985.12.49   art. 41    
1997-09-30   zmieniony   Dz.U.1997.107.684   art. 1    
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
2010-01-01   zmieniony   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(94) 
1991-01-26   zmieniony   Dz.U.1991.7.25   art. 1    
(95) 
1992-05-01   zmieniony   Dz.U.1992.33.144   art. 1    
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2011-07-01   zmieniony   Dz.U.2011.112.654   art. 130    
(96) 
2005-08-15   dodany   Dz.U.2005.130.1086   art. 1    
2011-10-07   ujednolicony   Dz.U.2011.212.1263       
w brzmieniu zgodnym z tekstem jednolitym 
(97) 
2005-08-15   dodany   Dz.U.2005.130.1086   art. 1    
(98) 
2005-08-15   dodany   Dz.U.2005.130.1086   art. 1    
2010-01-01   zmieniony   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(99) 
2005-08-15   dodany   Dz.U.2005.130.1086   art. 1    
(100) 
2006-07-10   ujednolicony   Dz.U.2006.122.851       
w brzmieniu zgodnym z tekstem jednolitym 
2011-10-07   ujednolicony   Dz.U.2011.212.1263       
w brzmieniu zgodnym z tekstem jednolitym 
(101) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175 i Nr 204, poz. 1195. 
(102) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(103) 
1989-07-01   zmieniony   Dz.U.1989.35.192   art. 69    
2000-01-01   zmieniony   Dz.U.1999.70.778   art. 3    
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
(104) 
1992-05-01   zmieniony   Dz.U.1992.33.144   art. 1    
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.117.756   art. 4    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2011-07-01   zmieniony   Dz.U.2011.112.654   art. 130    
(105) 
2002-01-01   dodany   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
2010-01-01   skreślony   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(106) 
2002-04-27   dodany   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
Art. 1 pkt 10 w części dotyczącej państwowych granicznych inspektorów sanitarnych wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2003 r. 
2006-07-10   ujednolicony   Dz.U.2006.122.851       
w brzmieniu zgodnym z tekstem jednolitym 
2010-01-01   skreślony   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(107) 
2001-03-30   zmieniony   Dz.U.2000.120.1268   art. 27    
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
2010-01-01   zmieniony   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(108) 
1992-05-01   dodany   Dz.U.1992.33.144   art. 1    
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2010-01-01   zmieniony   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
2011-07-01   zmieniony   Dz.U.2011.112.654   art. 130    
(109) 
2005-10-17   dodany   Dz.U.2005.178.1480   art. 2    
2006-10-28   zmieniony   Dz.U.2006.171.1225   art. 106    
2010-01-01   zmieniony   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(110) 
1991-01-26   zmieniony   Dz.U.1991.7.25   art. 1    
1999-01-01   skreślony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
(111) 
1992-05-01   zmieniony   Dz.U.1992.33.144   art. 1    
1997-12-15   zmieniony   Dz.U.1997.60.369   art. 56    
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-01-01   skreślony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
(112) 
1991-01-26   zmieniony   Dz.U.1991.7.25   art. 1    
1999-01-01   skreślony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
(113) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2000-01-01   zmieniony   Dz.U.1999.70.778   art. 3    
2002-01-01   skreślony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
(114) 
1991-01-26   zmieniony   Dz.U.1991.7.25   art. 1    
1992-05-01   zmieniony   Dz.U.1992.33.144   art. 1    
1996-10-01   zmieniony   Dz.U.1996.106.496   art. 20    
1997-09-30   zmieniony   Dz.U.1997.107.684   art. 1    
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.117.756   art. 4    
2001-09-23   zmieniony   Dz.U.2001.63.634   art. 55    
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2002-06-29   zmieniony   Dz.U.2002.74.676   art. 162    
2006-07-24   zmieniony   Dz.U.2006.104.708   art. 149    
2011-07-01   zmieniony   Dz.U.2011.112.654   art. 130    
2012-09-03   zmieniony   Dz.U.2012.892   art. 2    
(115) 
2002-01-01   dodany   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
(116) 
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(117) 
2006-09-10   dodany   Dz.U.2006.143.1032   art. 2    
2011-07-01   zmieniony   Dz.U.2011.112.654   art. 130    
(118) 
1991-01-26   zmieniony   Dz.U.1991.7.25   art. 1    
1997-09-30   zmieniony   Dz.U.1997.107.684   art. 1    
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2000-01-01   zmieniony   Dz.U.1999.70.778   art. 3    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(119) 
2000-01-01   zmieniony   Dz.U.1999.70.778   art. 3    
2001-03-30   zmieniony   Dz.U.2000.120.1268   art. 27    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2007-01-01   skreślony   Dz.U.2006.220.1600   art. 10    
(120) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(121) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(122) 
2002-01-01   skreślony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
2002-05-12   ...   Dz.U.2001.42.473   art. 15    
Powyższa zmiana nie została uwzględniona wobec brzmienia art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2001 r. Nr 128 poz. 1407). 
(123) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2010-01-01   zmieniony   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(124) 
2009-03-07   zmieniony   Dz.U.2009.18.97   art. 3    
(125) 
2001-09-23   zmieniony   Dz.U.2001.63.634   art. 55    
(126) 
2000-01-01   zmieniony   Dz.U.1999.70.778   art. 3    
2001-03-30   zmieniony   Dz.U.2000.120.1268   art. 27    
2007-01-01   skreślony   Dz.U.2006.220.1600   art. 10    
(127) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2010-01-01   zmieniony   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(128) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(129) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2002-05-12   zmieniony   Dz.U.2001.42.473   art. 15    
2002-11-10   zmieniony   Dz.U.2001.128.1408   art. 20    
2011-10-07   ujednolicony   Dz.U.2011.212.1263       
w brzmieniu zgodnym z tekstem jednolitym 
(130) 
1992-05-01   zmieniony   Dz.U.1992.33.144   art. 1    
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(131) 
1992-05-01   skreślony   Dz.U.1992.33.144   art. 1    
(132) 
2007-10-10   dodany   Dz.U.2007.176.1238   art. 4    
(133) 
2009-02-24   dodany   Dz.U.2009.20.106   art. 2    
(134) 
2011-04-08   zmieniony   Dz.U.2011.63.322   art. 66    
(135) 
2011-04-08   zmieniony   Dz.U.2011.63.322   art. 66    
(136) 
2011-04-08   zmieniony   Dz.U.2011.63.322   art. 66    
(137) 
2011-04-08   dodany   Dz.U.2011.63.322   art. 66    
(138) 
2011-04-08   dodany   Dz.U.2011.63.322   art. 66    
(139) 
2010-11-27   dodany   Dz.U.2010.213.1396   art. 2    
(140) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(141) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(142) 
1998-07-17   ujednolicony   Dz.U.1998.90.575       
w brzmieniu zgodnym z tekstem jednolitym 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2002-05-12   zmieniony   Dz.U.2001.42.473   art. 15    
2002-11-10   zmieniony   Dz.U.2001.128.1408   art. 20    
2006-07-10   ujednolicony   Dz.U.2006.122.851       
w brzmieniu zgodnym z tekstem jednolitym 
2007-10-10   zmieniony   Dz.U.2007.176.1238   art. 4    
2009-02-24   zmieniony   Dz.U.2009.20.106   art. 2    
2011-04-08   zmieniony   Dz.U.2011.63.322   art. 66    
(143) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 39, poz. 308, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143, Nr 40, poz. 229, Nr 75, poz. 474, Nr 122, poz. 826, Nr 152, poz. 1018 i Nr 229, poz. 1497 oraz z z 2011 r. Nr 85, poz. 458. 
(144) 
2009-01-01   dodany   Dz.U.2008.234.1570   art. 55    
2011-01-02   zmieniony   Dz.U.2010.182.1228   art. 86    
(145) 
2011-10-07   zmieniony   Dz.U.2011.212.1263       
(146) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2009-02-24   zmieniony   Dz.U.2009.20.106   art. 2    
(147) 
1991-01-26   zmieniony   Dz.U.1991.7.25   art. 1    
1999-01-01   skreślony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
(148) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(149) 
2012-01-01   dodany   Dz.U.2011.113.657   art. 42    
(150) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2010-03-11   zmieniony   Dz.U.2010.21.105   art. 3    
(151) 
2000-01-01   zmieniony   Dz.U.1999.70.778   art. 3    
2010-03-11   skreślony   Dz.U.2010.21.105   art. 3    
(152) 
2000-02-23   dodany   Dz.U.2000.12.136   art. 14    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2010-01-01   zmieniony   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(153) 
1999-01-01   skreślony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
(154) 
1999-01-01   skreślony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
(155) 
1992-05-01   zmieniony   Dz.U.1992.33.144   art. 1    
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2000-01-01   zmieniony   Dz.U.1999.70.778   art. 3    
2001-03-30   zmieniony   Dz.U.2000.120.1268   art. 27    
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
(156) 
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(157) 
2002-04-27   skreślony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(158) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2000-01-01   zmieniony   Dz.U.1999.70.778   art. 3    
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2010-01-01   zmieniony   Dz.U.2009.92.753   art. 5    
(159) 
1992-05-01   zmieniony   Dz.U.1992.33.144   art. 1    
(160) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2001-09-23   zmieniony   Dz.U.2001.63.634   art. 55    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(161) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2001-09-23   zmieniony   Dz.U.2001.63.634   art. 55    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
(162) 
2001-09-23   zmieniony   Dz.U.2001.63.634   art. 55    
2002-05-12   zmieniony   Dz.U.2001.42.473   art. 15    
2002-09-12   zmieniony   Dz.U.2002.135.1145   art. 4    
2002-11-10   zmieniony   Dz.U.2001.128.1408   art. 20    
2010-03-11   zmieniony   Dz.U.2010.21.105   art. 3    
(163) 
2003-12-23   dodany   Dz.U.2003.208.2020   art. 2    
2010-03-11   zmieniony   Dz.U.2010.21.105   art. 3    
(164) 
2011-01-01   dodany   Dz.U.2009.157.1241   art. 6    
(165) 
2011-01-01   dodany   Dz.U.2009.157.1241   art. 6    
(166) 
2000-01-01   zmieniony   Dz.U.1999.70.778   art. 3    
2001-03-30   zmieniony   Dz.U.2000.120.1268   art. 27    
2001-09-23   zmieniony   Dz.U.2001.63.634   art. 55    
2003-12-23   zmieniony   Dz.U.2003.208.2020   art. 2    
2009-02-24   zmieniony   Dz.U.2009.20.106   art. 2    
2010-03-11   zmieniony   Dz.U.2010.21.105   art. 3    
(167) 
2001-01-01   zmieniony   Dz.U.2000.120.1268   art. 27    
2005-01-01   skreślony   Dz.U.2004.273.2703   art. 5    
(168) 
2001-01-01   dodany   Dz.U.2000.120.1268   art. 27    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2005-01-01   skreślony   Dz.U.2004.273.2703   art. 5    
(169) 
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2009-03-07   zmieniony   Dz.U.2009.18.97   art. 3    
(170) 
2011-10-07   ujednolicony   Dz.U.2011.212.1263       
w brzmieniu zgodnym z tekstem jednolitym 
(171) 
2005-10-17   dodany   Dz.U.2005.178.1480   art. 2    
(172) 
1992-05-01   zmieniony   Dz.U.1992.33.144   art. 1    
1998-09-01   zmieniony   Dz.U.1998.113.717   art. 10    
1999-01-01   zmieniony   Dz.U.1998.106.668   art. 51    
2002-01-01   zmieniony   Dz.U.2001.128.1407   art. 1    
2002-04-27   zmieniony   Dz.U.2002.37.329   art. 1    
2009-02-24   zmieniony   Dz.U.2009.20.106   art. 2    
(173) 
2011-04-08   zmieniony   Dz.U.2011.63.322   art. 66    
(174) 
2011-10-07   ujednolicony   Dz.U.2011.212.1263       
w brzmieniu zgodnym z tekstem jednolitym 
(175) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466. 
(176) 
1997-09-30   dodany   Dz.U.1997.107.684   art. 1    
2006-07-10   ujednolicony   Dz.U.2006.122.851       
Pominięty przepis został zamieszczony w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2006 r. Nr 122 poz. 851). 
(177) 
1998-07-17   ujednolicony   Dz.U.1998.90.575       
Pominięty przepis zawiera zmiany do ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. 1970 r. Nr 29 poz. 245 ). 
(178) 
2006-07-10   ujednolicony   Dz.U.2006.122.851       
w brzmieniu zgodnym z tekstem jednolitym 
(179) 
2006-07-10   ujednolicony   Dz.U.2006.122.851       
Pominięty przepis został zamieszczony w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2006 r. Nr 122 poz. 851). 
(180) 
1991-01-26   zmieniony   Dz.U.1991.7.25   art. 1    
1995-09-01   zmieniony   Dz.U.1995.130.629   art. 1